دکترمنصور رفیعیان

عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه یزد

_____________________________________________

مهندس محمد احسان خدایی

دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

_____________________________________________

مهندس محسن فلاح

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

_____________________________________________

مهندس ابوالفضل خاکی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

_____________________________________________

مهندس محمدهادی دهقان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

_____________________________________________

مهندس مسعود خوش آمدی 

کارشناس مهندسی مکانیک

_____________________________________________

مهندس احسان وحیدی

کارشناس مهندسی مکانیک