نوشته‌ها

ارتعاشات صنعتی 1

1- مقدمه (مروری بر مفاهيم پايه ارتعاشات، امپدانس، عايق­سازی ارتعاشی، سرعت بحرانی روتورها، حوزه­های زمان و فرکانس، تشديد و فرکانس طبیعی و تبديل سريع فوريه)

2- معرفی ابزارهای اندازه­گيری ارتعاشات(حسگرها و مبدل­ها، تحليل­گرهای FFT، فيلترها، کابل­ها، لرزاننده ارتعاشی، فيلتر ردياب، پديده اليازينگ و ابزارهای جانبی)

3- عيوب متداول ماشين­ها(نابالانسی، ناهمراستايی، تشديد، چرخدنده­ها، تسمه و پولی و غيره و نشانه­های ارتعاشی آنها)

4-روش های مانيتورينگ ارتعاشات(روشهای نصب مبدلها، دياگرام­های قطبی و آبشاری، آزمونهای تعيين نقاط تشديد، مسيرهای چرخشی، رديابی ترک و غيره)

5-معرفی روشهای پايش وضعيت ماشين ها(آناليز ارتعاشات، آناليز روغن، ترموگرافی و صداسنجی)

6-معرفی روشهای مختلف نگهداری و تعميرات(تعمير به هنگام شکست، تعمير دوره­ای، تعمير پيش بينانه)

مراجع:

  1. Victor Wowk, “Machinery Vibration: Measurement and Analysis”, 1991.
  2. Berry, J.E., “Predictive Maintenance and Vibration Signature Analysis”, Technical Associates of Charlotts Inc., 1994.
  3. Randall, R.B., “Frequency Analysis”, Bruel and Kajer., 1987.